PLATS, TID OCH RUM – GUN LUNDS KOREOGRAFISKA UNIVERSUM

Gun Lund är känd för sina hisnande platsspecifika verk och nyskapande produktioner för scenen såväl som andra spännande rum. Under mer än 30 år har hon befunnit sig i framkanten av svensk nutida dans.

Skönhet och elegans tillsammans med rumslig medvetenhet och stark känsla komposition är kännetecknande för Gun Lunds konstnärliga arbete. Hennes idéer och uttryckssätt är konsekvent och har ”en unik lätthet och flyktig elegans” enligt en svensk danskritiker.
Att vrida på åskådarens perspektiv och ifrågasätta vår perception och verkligheten vi tar för given har blivit

hennes kännetecken liksom utforskandet av sambandet mellan vetenskap och konst.
Under namnet E=mc2 Danskonst har hon utvecklat sitt samarbete med Lars Persson, läkare och livspartner. Tillsammans skapar de verk som baseras på fysiska och fysiologiska fenomen och skapar    ny teknologi till föreställningarna. Bägge har en Master-utbildning i Art & Technology från Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg.
Samarbete med ledande bildkonstnärer, ljusdesigners, kompositörer och musiker har varit en självklarhet och extra inspirationskälla ända från starten.
Flera av dansarna har arbetat med Gun Lund i mer mer än 20 år, andra är förhållandevis nya inom E=mc2 Danskonst. Detta skapar en dynamisk blandning av karaktärer, erfarenhet och ungdomlighet I projekt och produktioner.

Gun Lund söker alltid den ultimata platsen för sina koreografiska ideer vare sig det är ett scenrum, en övergiven industrilokal, hangar, klippor eller tak … Detta tar E=mc2 Danskonst till spännande platser man inte kunnat föreställa sig för dans. Det bidrar också till en mångfald av möjligheter – repertoaren inkluderar såväl solon som storskaliga föreställningar som oftast går att anpassa till alla former av scener och platser. En rad konceptuella verk och installationer har också sett dagens ljus t ex 24kvadrat – Sveriges minsta dansscen.

Koreografen har tilldelats såväl Sveriges Teaterkritikers Danspris som förärats med en statlig inkomstgaranti för ”en konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och med stor betydelse för svenskt kulturliv”.

Vid sidan av E=mc2 Danskonst är Gun Lund tillsammans med Olof Persson konstnärliga ledare för Dans o Konstscenen 3:e våningen i Sockerbruket, Göteborg – 600 kvm med dansscen, studio, konsthall och dansbibliotek i ett gammalt industriområde fyllt av konstnärer och kreativa företag. Detta är en perfekt plats att bjuda in koreografer, dansare och bildkonstnärer till för att utveckla och framföra sina verk.    Möjligheterna till utbyten är stora med en rejäl blackbox (45-50 publikplatser), i anslutning till en dansstudio och en stor utställningshall för bildkonst och performance.

Välkomna att kontakta oss, besöka oss, diskutera nya dansproduktioner eller vår repertoar, och potentiella samarbeten!

Kulturstöd

E=mc2 Danskonst stöds av Kulturrådet, Konstnärsnämnden, Kulturförvaltningen i Göteborgs Stad och Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Utmärkelser

Gun Lund var en av de första som mottog Svenska Teaterkritikers Danspris (2006). Hon är mottagare av Statlig inkomstgaranti för konstnärer för ”konstnärlig verksamhet av hög kvalitet och betydelse för landets kulturliv.”

2023 mottog Gun Lund Västra Götalandsregionens stora kulturpris. 

PLACE, TIME AND SPACE – THE ARTISTIC UNIVERSE OF GUN LUND AND E=MC2

Gun Lund is famous for breathtaking site specifics and for a wide range of innovative work for the stage and other spaces. For more than 30 years she has been at the forefront of Swedish dance.

Beauty and elegance as well as spatial sensibility and cleverness in composition, are fundamental aspects of Gun Lund’s artistic work. Her ideas and expressions are consistent, and have “a unique lightness and ephemeral elegance” according to a Swedish critic.

Changing the perspectives of audiences and questioning the perception and reality we take for granted has been her special topic, along with an exploration of links between science and art. Under the label E=mc2 Dance she has developed a collaboration with Lars Persson, a Medical Doctor and her partner in life. Together they create

works based on physical and physiological phenomena and invent new technology for their performances. They both have a Masters Degree in Art and Technology from Chalmers University of Technology in Göteborg.

Collaborations with leading visual artists, lighting designers, composers and musicians have been a given, and an extra driving force since the beginning. Many of the dancers have been working with Gun Lund for about 20 years, meanwhile some dancers are quite new to the context of E=mc2 Dance. This lends a dynamic blend of characters, experience and youth to the projects and productions.

Gun Lund is always seeking the ultimate space or site for her choreographic ideas. This leads E=mc2 Dance to exciting places, sometimes never before imagined for dance. It also contributes to a diversity of possibilities – the repertoire includes small solos up to large-scale performances, most often adaptable and suitable for many kinds of stages and spaces.

In addition to creating for E=mc2 Dance, Gun Lund and Lars Persson along with Olof Persson are the artistic directors of dance and art venue 3:e Våningen (The 3rd Floor). Located in an old sugar refinery at the harbour entrance of Göteborg, an area filled with artists and creative businesses, this is a perfect place to invite other choreographers and dancers to develop and perform their work. Collaborations and exchanges are of particular interest to E=mc2 Dance and 3:e Våningen. The possibilities are manifold with the black box stage (seating 45-50 people), the adjacent dance studio and the white exhibition space where visual art, concerts, performances etc. take place.

Welcome to contact us, visit us, discuss new and repertory dance productions and potential collaborations!

Funding

E=mc2 Dance receives support from: the Swedish Arts Council, Swedish Arts Grants Committee, Cultural Committee City of Göteborg, Cultural Affairs Region Västra Götaland

Awards

Gun Lund was one of the first to be awarded the Dance Prize of Swedish Theatre Critics (2006), an honour she shares with Mats Ek and Kenneth Kvarnström, among others. She also holds a lifetime award from the Swedish Arts Grants Committee for her “high quality and great importance in Swedish cultural life”.
2023, Gun Lund was awarded the prestigious culture prize of the region Västra Götaland.