Vårt koreografiska universum

Koreografen Gun Lund är kanske mest omtalad för sina hisnande platsspecifika verk och nyskapande produktioner för scenen såväl som andra rum. Sedan 1970-talet har hon befunnit sig i framkanten av svensk nutida dans. Med verk som Världens Tak – Pamir i våra hjärtan,    för tretton tak i Göteborgs innerstad och I Gudars Skymning på klipporna vid havet placerar hon den utominstitutionella danskonsten på den vidare kulturella kartan.

En stark rumslig medvetenhet och känsla för komposition kännetecknar hennes konstnärliga arbete.

Att vrida på åskådarens perspektiv och ifrågasätta vår perception och verkligheten vi tar för given är en del av konstnärskapet – verken engagerar ofta flera sinnen och innehåller även taktila upplevelser. Hon utforskar aktivt sambandet mellan vetenskap och konst, vilket också gett upphov till namnet på hennes danskompani: E=mc2 Danskonst. Med en Master i Art & Technology från Chalmers har hon tillsammans med läkaren Lars Person vidareutvecklat temat och gjort nyskapande teknologi för dansscenen.

Gun Lund söker alltid den ultimata platsen för sina koreografiska idéer vare sig det är ett scenrum, en övergiven industrilokal, hangar, en konsthall, klippor eller tak … Detta tar E=mc2 Danskonst till spännande platser man inte kunnat föreställa sig för dans. Det bidrar också till en mångfald av möjligheter – repertoaren inkluderar såväl solon som storskaliga föreställningar som oftast går att anpassa till alla former av scener och platser. En rad konceptuella verk och installationer har också sett dagens ljus t ex 24kvadrat – Sveriges minsta dansscen.

Tillsammans med en större grupp professionella dansare är vi alltid redo för nya utmaningar!


A Choreographic Universe

The Choreographer Gun Lund is perhaps most famous for his breathtaking site-specific works and innovative productions for the scene as well as other spaces. Since the 1970s, she has been at the forefront of Swedish contemporary dance. With works such as the Roof of the World    – Pamir in our hearts, for thirteen roofs in the city center of Gothenburg and in The Shade of Gods on the rocks by the sea, she sets the non-institutional dance on the wider cultural map.

A strong spatial awareness and sense of composition characterizes her artistic work.

Turning the viewer’s perspective and questioning our perception and the reality we take for granted is part of the art – the works often involve several senses and also involves tactile experiences. She actively explores the relationship between science and art, which has also given the name of her dance company: Emc2 Dance. With a Master in Art and Technology, she has further developed the theme in collaboration with the medical doctor Lars Person and developed innovative technologies for the dance scene.

Gun Lund is always searching for the ultimate place for her choreographic ideas, whether it is a stage, an abandoned industrial building, a hangar, an art hall, the rocks or roof tops … This takes Emc2 Dance to exciting places not imagined for dance. It also contributes to a diversity of opportunities – the repertoire includes both solon and large-scale performances which are usually adaptable to all kinds of scenes and locations. A number of conceptual works and installations have also seen the light of day, for example 24 sqm – smallest dance venue in Sweden.

Together with a group of professional dancers we are always ready for Take Off!